JĘDRZEJ NIKLAS. PRAWA OBYWATELSKIE I REJESTRY DŁUZNIKÓW. 2015
Dodane przez awe dnia December 31 2015 22:44:00
...Współczesna rzeczywistość doprowadziła do wytworzenia nowej podmiotowości człowieka zadłużonego, uwikłanego w skomplikowaną relację władzy ze swoim wierzycielem, od którego społeczeństwo, państwo i prawo wymaga spełniania obietnicy spłaty należności. ...Człowiek zadłużony podlega licznym środkom dyscyplinującym. Istnieje cała instytucjonalna i prawna machina, której celem jest wymuszenie spłaty zobowiązań...Wśród instytucji, które upowszechniają, wdrażają, i egzekwują te oceny znaczącą rolę odgrywają rejestry dłużników i podmioty ewaluujące historię kredytową osób. Rozwój nowych technologii sprawił, że przetwarzania i udostępnianie informacji o zadłużeniu lub zdolności kredytowej jest łatwiejsze oraz bardziej powszechne. Z kolei wykorzystywanie informacji o zadłużeniu staje się też kolejnym narzędziem sprawowania władzy, kontroli i wywierania wpływu, które David Lyon określa mianem nadzoru. Warto również zauważyć, że praktyki nadzorcze oraz stan zadłużenia stały się znormalizowaną oraz rozpowszechnioną techniką zarządzania i sposobem funkcjonowania społeczeństw, instytucji publicznych, rynku, które są doświadczane przez jednostki w ich życiu codziennym...

POBIERZ PDF Link

Cytowanie: Jędrzej Niklas. Prawa obywatelskie kontra rejestry dłużników. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2015. URL: http:// www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0136_Niklas_2015.pdf

Artykuł został przygotowany w 2014 r. do e-publikacji Think Tanku Feministycznego, 'Ekonomie opieki, ekonomie długu' i został przedstawiony na warsztacie Fundacji Kaleckiego i Think Tanku Feministycznego, Warszawa, 13 stycznia 2016.